Echipa de medici

Dr. Radu-Radulescu Cornelia (Recuperare medica-Balneofizioterapie si Reumatologie)

Dr. Marin Viorica (Recuperare medica-Balneofizioterapie)

Dr. Alexandru Georgescu (Ortopedie – Traumatologie)

Dr. Nistor Andreea(Psihiatrie)

Dr. Kontas Delia Ivona(Psihiatrie)

Dr. Ruxandra Toba (Neurologie)